Historia projektu

Historia projektu

2 listopada 2015 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawca: Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

4 stycznia 2016 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-7/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu. Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider), POLDEK Dionizy Polikowski z siedzibą w Mierzynie (Partner)

25 stycznia 2016 roku

Złożenie wniosku o dofinansowanie - Konkurs zamknięty nr POIiŚ.2.3/1/2015

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach

16 czerwca 2016 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-8/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu. Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider), POLDEK Dionizy Polikowski z siedzibą w Mierzynie (Partner)

25 lipca 2016 roku

Zakończenie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiające podjęcie decyzji o dofinansowaniu Projektu, a następnie podpisanie Umowy o dofinansowanie.

16 sierpnia 2016 roku

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0049/16-00.

20 grudnia 2016 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”

Wykonawca: MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu

13 czerwca 2017 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”

Wykonawca: MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu

5 września 2017 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-9/U-1 Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”

Wykonawca: PM PARTNERS Paweł Piskorski z siedzibą w Otwocku

5 września 2017 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-9/U-2 Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

Wykonawca: PM PARTNERS Paweł Piskorski z siedzibą w Otwocku

8 listopada 2017 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Lider), MAZUR Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (Partner)

11 czerwca 2018 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych

Wykonawca: Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszcz

20 czerwca 2018 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie (lider), TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Partner)

30 października 2018 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia”

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: INŻBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grudziądzu (lider), WPP-U „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Partner)

5 lipca 2019 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

Wykonawca: IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie

 

4 października 2019 roku

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o dofinansowanie zwiększającego koszt i kwotę dofinansowania Projektu.

 


28 kwietnia 2022 roku

Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o dofinansowanie zwiększającego koszt i kwotę dofinansowania Projektu.


10 marca 2023 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap”

Wykonawca: HMK Sp. z .o.o. z siedzibą w Pszczynie