Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap
logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

 

Całkowity koszt Projektu: 151 540 000,00 PLN brutto (w tym VAT 27 790 000,00PLN)

Kwota dofinansowania Maksymalnie: 75 772 258,42 PLN

 

Aktualności

Zakończono budowę kolektora K-I w ul. Chrobrego

04.05.2022

Z końcem kwietnia br. przywrócono przejazd dla samochodów osobowych pomiędzy Rondem Pokoju Toruńskiego a Trasą Średnicową Północną, w związku z zakończeniem budowy kolektora K-I, realizowanego w ramach Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”.

Trwają prace związane z przywróceniem do stanu sprzed rozpoczęcia budowy chodników, oświetlenia oraz trawników, układana będzie również kostka brukowa na placu manewrowym na terenie podczyszczalni wód opadowych i roztopowych, zlokalizowanej przy Rondzie Pokoju Toruńskiego.

Kolektor K-I był realizowany w sposób bezwykopowy, z rur o średnicy 1200 mm, metodą mikrotunelingu, która polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami z jednoczesnym przeciskiem rur. Długość wybudowanego kolektora wynosi 2,1 km.

Budowa kanału w ul. Chrobrego

22.12.2021

Kontrakt Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu” obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km i średnicy 1200 mm w ul. Chrobrego, na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych.

Kolektor K-I jest realizowany w sposób bezwykopowy, metodą mikrotunelingu, która polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami z jednoczesnym przeciskiem rur.

Na odcinku pomiędzy wiaduktem Kościuszki a ul. Fabryczną zakończyliśmy jeden z dwóch ostatnich odcinków przewiertowych kolektora deszczowego DN1200.  Ponadto wzdłuż całego nowobudowanego kolektora deszczowego trwają roboty wykończeniowe poszczególnych komór wraz z montażem wpustów ulicznych, a w ostatniej fazie realizacji jest podczyszczalnia ścieków opadowych i roztopowych, której zakończenie umożliwi odtworzenie nawierzchni oraz otwarcie bezpośredniego zjazdu w ul. Chrobrego w Ronda Pokoju Toruńskiego.  

Budowa kanału w ul. Chrobrego

Budowa kanału w ul. Chrobrego

12.11.2021

Kontrakt Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu” obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km i średnicy 1200 mm w ul. Chrobrego, na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni wód opadowych i roztopowych.

Kolektor K-I jest realizowany w sposób bezwykopowy, metodą mikrotunelingu, która polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami z jednoczesnym przeciskiem rur.

Wykonano odcinek kolektora o długości 2,0 km pomiędzy ul. Skrzyńskiego a wiaduktem Kościuszki (1,5 km) oraz między wiaduktem Kościuszki a Trasą Średnicową Północną (0,55 km).

Na odcinku pomiędzy wiaduktem Kościuszki a ul. Fabryczną realizowane są metodą przewiertu ostatnie dwa odcinki, kolektora deszczowego oraz kolektora sanitarnego, który zapewni rozdział kanalizacji ogólnospławnej, na odcinku pomiędzy wiaduktem Kościuszki a ul. Chrobrego 31A trwa budowa kolektora deszczowego w wykopie otwartym. Na obiekcie podczyszczalni w rejonie Placu Pokoju Toruńskiego pozostało wyprowadzenie studni z kręgów żelbetowych do poziomu terenu oraz plac manewrowy dla późniejszych prac serwisowych podczyszczalni. Ponadto wzdłuż całego nowobudowanego kolektora deszczowego trwają roboty wykończeniowe poszczególnych komór wraz z montażem wpustów ulicznych. W zależności od warunków atmosferycznych zakończenie prac wraz z odtworzeniem zniszczonych fragmentów ulicy, poboczy, chodników i zieleni przewidywane jest na I kwartał 2022 roku.