Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap
logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

 

Całkowity koszt Projektu: 145 864 000,00 PLN brutto (w tym VAT 26 864 000,00PLN)

Kwota dofinansowania Maksymalnie: 73 461 320,92 PLN

Aktualności

Konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów

09.06.2021

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa, dotycząca stanu realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap”. Konferencja miała formę spotkania w trybie online.

Kanał w Chrobrego - wkrótce finisz

28.05.2021

Kontrakt Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej – budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu” obejmuje budowę nowego kolektora deszczowego o długości około 2,2 km i średnicy 1200 mm w ul. Chrobrego, na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z budową podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych.

Kolektor K-I jest realizowany w sposób bezwykopowy, metodą mikrotunelingu, która polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami z jednoczesnym przeciskiem rur.

Wykonano odcinek kolektora o długości 1,3 km pomiędzy ul. Skrzyńskiego a ul. Batorego (0,76 km) oraz między wiaduktem Kościuszki a Trasą Średnicową Północną (0,55 km).

Trwają roboty budowlane na odcinku pomiędzy ul. Batorego a wiaduktem Kościuszki. W realizacji jest również obiekt podczyszczalni, która powstaje w rejonie Placu Pokoju Toruńskiego, gdzie na głębokości 11 m zamontowano separatory i osadniki. Do zainstalowania w wykopie pozostały studnie, regulator przepływu, by-pass umożliwiający późniejsze prace serwisowe, a także wykonanie rurociągów łączących poszczególne elementy podczyszczalni.

Zakończenie prac budowlanych wraz z odtworzeniem zniszczonych fragmentów ulicy, chodników i zieleni, planowane jest na koniec  III kwartału bieżącego roku.

Konferencja prasowa Toruńskich Wodociągów

24.03.2021

W dniu 24 marca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca stanu realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – III etap”. Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną, konferencja miała formę spotkania w trybie online.