Postęp prac

Postęp prac

Wyszczególnienie

Zaawansowanie na 31.05.2021

Kontrakt Z-1/W

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu

100%

Kontrakt obejmuje:

 • budowę przewodu obejścia oczyszczalni,
 • wykonanie nowych krat mechanicznych,
 • wykonanie modernizacji komór napowietrzania osadu czynnego,
 • wymianę dwóch zagęszczaczy mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego,
 • budowę zbiornika biogazu z linią oczyszczania i osuszania biogazu,
 • montaż agregatu kogeneracyjnego zastępującego istniejące agregaty,
 • budowę punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji,
 • modernizację punktu zlewnego ścieków dowożonych,
 • rozbudowę sieci wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
 • wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wewnętrzną,
 • rozbudowę systemu AKPiA,
 • budowę instalacji z paneli fotowoltaicznych,
 • infrastrukturę towarzyszącą - przewody elektroenergetyczne, sterownicze, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, biogazowe i inne, uzupełnienie istniejącego układu drogowego,

Kontrakt Z-2/W

Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice

100%

Kontrakt obejmuje:

 • likwidację oczyszczalni ścieków OM Czerniewice wraz z wylotem,
 • budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,4 km,
 • budowę tłoczni ścieków,
 • budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2,1 km,

Kontrakt Z-7/U

Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”

100%

Kontrakt Z-3/W

Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia

100%

Kontrakt obejmuje

 • sieci wodociągowe o średnicach DN 32-400 i sumarycznej długości ok. 11,3 km w następujących częściach miasta: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, Winnica
 • sieci kanalizacyjne o średnicach DN 150-800 i sumarycznej długości ok. 2,5 km w następujących częściach miasta: Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo, Wrzosy

Kontrakt Z-4/W

Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia

100%

obejmujący modernizację sieci kanalizacyjnej o długości ok. 11,5 km w następujących częściach miasta: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo, Na Skarpie.

Kontrakt Z-8/U

Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”

88,0%

Kontrakt Z-5/W

„Modernizacja kolektora B w Toruniu”

100%

obejmujący odcinek o długości ok. 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej.

Kontrakt Z-6/W

„Budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego”

59,6%

Kontrakt obejmuje:

 • budowę nowego kolektora deszczowego o długości 2,2 km biegnącego ul. Chrobrego od wysokości ul. Kanałowej do Placu Pokoju Toruńskiego,
 • podczyszczalnię ścieków opadowych i roztopowych,
 • podłączenie do istniejącego kolektora DN 1400 odprowadzającego ścieki z przelewu burzowego zlokalizowanego w komorze na kolektorze ogólnospławnym B,
 • przebudowę odcinka przelewu celem skorelowania wysokościowego obu kanałów,
 • przebudowę sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,

Kontrakt Z-9/U-1

Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”

79,9%

Kontrakt Z-9/U-2

Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

70,8%

Kontrakt Z-10/U

Prowadzenie działań promujących i informacyjnych

98,9%

Kontrakt Z-11/U

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

100%